STT DỊCH VỤ ĐVT LOẠI BẢNG GIÁ (VNĐ) GHI CHÚ
1 Tên dịch vụ demo Lần thay Nhập khẩu 150.000 Thử nghiệm
2 Tên dịch vụ demo Bộ Chính hãng 200.000 Thử nghiệm
3 Tên dịch vụ demo Lần Hàng cũ 590.000
4 Tên dịch vụ demo Chiếc Mới 60.000
5 Tên dịch vụ demo Máy Mới Tùy chọn
6 Tên dịch vụ demo Lần Mới 130.000
7 Tên dịch vụ demo Lần Mới 130.000
8 Tên dịch vụ demo Máy 130.000 Thử nghiệm
9 Tên dịch vụ demo Bộ Nội địa 360.000
10 Tên dịch vụ demo Bộ Mới 99.000 Thử nghiệm
11 Tên dịch vụ demo Bộ Mới 130.000 Thử nghiệm
12 Tên dịch vụ demo Lần thay Hàng cũ 130.000